Apteekki.fi syöte

Subscribe to Apteekki.fi syöte feed
Apteekki-sivustolta löydät tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta. Apteekkihausta löydät helposti apteekkien yhteystiedot ja luotettavat suomalaiset verkkoapteekit. Lääkekorvauslaskurin avulla selvität lääkkeiden ajantasaiset hinnat, korvaustiedot ja vaihtokelpoiset lääkkeet.
Updated: 1 hour 10 min ago

Oireeton sydäninfarkti yhtä vaarallinen kuin tavallinen

Wed, 13/05/2020 - 09:18

Sydäninfarkti aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta infarkti voi olla myös niin vähäoireinen, että se jää kokonaan huomaamatta. Tuoreen tutkimuksen perusteella nämä ns. hiljaiset sydäninfarktit ovat kuitenkin yhtä haitallisia kuin kipua aiheuttavat infarktit.
BMJ-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 30 tutkimuksen aineistoihin ja yli 250 000 potilaan tietoihin. Hiljaisia sydäninfarkteja etsittiin jälkikäteen EKG:n ja magneettikuvauksen avulla.

Verrattuna osallistujiin, joilla ei ollut minkäänlaisia infarkteja, hiljaisen sydäninfarktin poteneet menehtyivät selvästi todennäköisemmin keskimäärin kuusivuotisen seurannan aikana. Yhteys koski sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia, mutta myös kokonaiskuolleisuutta. Myös sydänoireet olivat heillä yleisempiä seurannan aikana.

Sekä EKG että magneettikuvaus kummatkin tunnistivat hiljaisia infarkteja, mutta magneettikuvaus oli odotetusti parempi. Magneettikuvantamisen kalleuden ja resurssien rajallisuuden vuoksi se ei kuitenkaan sopisi tähän tarkoitukseen käytännön hoitotyössä.

Hiljaisiin sydäninfarkteihin liitetyt riskit olivat tutkijoiden mukaan samaa luokkaa kuin tyypillisiä oireita aiheuttavien infarktien, joten niihin kannattaisi suhtautua vakavasti. Varsinkin riskiryhmäläisillä, kuten diabetesta sairastavilla ja iäkkäillä, niiden seulominen voisi olla aiheellista.

Sydäninfarkti on äkillisen hapenpuutteen aiheuttama vaurio sydänlihaksessa. Yleensä se aiheuttaa kovaa ja jatkuvaa puristavaa kipua, joka tuntuu rintalastan takana ja voi säteillä olkavarsiin, leukaperiin, ylävatsalle ja jopa selkään. Hiljainen, vähäoireinen infarkti voi puolestaan muistuttaa närästystä ja aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia, heikotusta tai hikisyyttä. Varsinkin vanhuksilla, diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja muistihäiriöisillä kipu saattaa kokonaan puuttua. Mahdollisesti jopa puolet sydäninfarkteista jää tunnistamatta.

Sähkötupakalla samanlaisia verisuonihaittoja kuin tavallisella tupakalla

Tue, 05/05/2020 - 08:57

Monet pitävät sähkötupakkaa tavallista tupakkaa vähemmän haitallisena, mutta uuden tutkimustiedon myötä käsitys on osoittautunut vääräksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan niiden haitat valtimoille ja verisuonille näyttäisivät olevan samanlaisia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä, ja sen perusteella sähkötupakkaan siirtyneiden entisten tupakoitsijoiden valtimot olivat yhtä jäykkiä kuin tupakointia jatkaneiden. Sama havaittiin myös sähkötupakkaa ja tavallisia savukkeita samanaikaisesti käyttävillä. Sähkötupakkaan siirtyneet olivat käyttäneet sitä vähintään kolmen kuukauden ajan.

Valtimoiden ja verisuonten jäykistyminen on haitallista, sillä sen aiheuttamat vauriot rasittavat sydäntä ja altistavat sydän- ja verisuonitautien kehittymiselle. Sähkötupakkaa käyttävillä oli myös haitallisia muutoksia verisuonten sisäpintojen endoteelisoluissa. Muutokset olivat samanlaisia tavallisia savukkeita polttavilla.

Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa havainnot viittaavat siihen, että sähkötupakka on todennäköisesti yhtä haitallista verisuonille ja valtimoille kuin tavallinen tupakka eikä sitä sen vuoksi voi suositella terveellisempänä vaihtoehtona. Tulokset asettavat kyseenalaiseksi myös ajatuksen, jonka mukaan sähkötupakkaa voisi käyttää apuna tupakkavieroituksessa.

Tutkimukseen osallistui 400 sydämeltään tervettä 21–45-vuotiasta. Heistä 94 oli savuttomia, 285 poltti tavallisia savukkeita, 36 käytti vain sähkötupakkaa ja 52 sähkötupakkaa sekä perinteisiä tupakkatuotteita samanaikaisesti.

Koronapikatesti myynti-, markkinointi- ja jakelukieltoon

Mon, 04/05/2020 - 09:53

Testerit.fi/Global Network Oy on uudelleenpakannut ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja koronatestejä ja jakanut niiden yhteydessä käyttöohjeversioita, jotka eivät vastaa valmistajan markkinoille alunperin saattamaa tuotetta. Yrityksen verkkosivuston markkinointi on pääosin kuluttajille suunnattua eikä kyseisen testin kuvauksesta käy ilmi, ettei se sovellu kotikäyttöön.

Fimea vaatii Testerit.fi/Global Network Oy:ta lopettamaan välittömästi testin markkinoinnin ja myymisen kuluttajille, sekä vaatii yritystä tiedottamaan asiakkaitaan tuotteen takaisinvedosta 10.5. mennessä. Vaatimuksen tehosteeksi on asetettu 200 000 euron uhkasakko.

Käyttäessään ammattilaisille suunnattua testiä maallikkokäyttäjä voi tehdä virheen testiä suorittaessaan tai tulkita tulosta väärin tieteellisen tiedon puutteen vuoksi.

Serologiset pikatestit perustuvat vasta-aineiden havaitsemiseen elimistössä. Vasta-aineet nousevat testeissä havaittavalle tasolle vasta noin parin viikon kuluttua tartunnasta. Liian aikaisessa vaiheessa tehty testi antaa helposti virheellisen negatiivisen tuloksen. Serologinen pikatesti ei myöskään kerro luotettavasti viruksen poistumisesta elimistöstä taudin loppuvaiheessa.

Fimea korostaa, että kotitestauksen epäluotettavuus ja tulosten monitulkinnallisuus on huomattava kansanterveydellinen riski.

Vasta-aineiden määrä toistaiseksi vähäinen

Thu, 30/04/2020 - 12:44

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) serologiseen väestötutkimukseen kerätään näytteitä kaikilta yliopistosairaala-alueilta.  Tarkoituksena on kartoittaa, kuinka suurella osalla väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta. Tiedon perusteella voidaan päätellä epidemian voimakkuus, mihin suuntaan se on menossa ja missä vaiheessa epidemiaa olemme. Tutkimukseen kutsutaan kirjeitse kaikenikäisiä suomalaisia satunnaisotannalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kerätyistä näytteistä on ehditty tutkia reilut 500 kappaletta. Seulontatestissä koronaviruksen SARS-CoV-2 tunnistavia vasta-aineita löytyi 11 näytteestä. Varmennustestissä, jossa mitataan havaittujen vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta toistaiseksi vain yksi näyte on osoittautunut positiiviseksi.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane ei yllättynyt tuloksista.

- Ensimmäinen väestöpohjainen tuloksemme vasta-ainetasoista sopii epidemiatilanteeseemme, vaikka vasta-ainepositiivisia on hyvin vähän.

Suomessa uusi koronavirusepidemia alkoi myöhemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa ja varhaiset rajoitustoimenpiteet ovat tehokkaasti hidastaneet epidemian etenemistä ja havaittuja tautitapauksia.

THL:n asiantuntijat korostavat, että vaikka osalla COVID-19-tartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita, ne eivät kuitenkaan välttämättä pysty neutraloimaan virusta. Käynnissä olevassa tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka pitkään vasta-aineet elimistössä säilyvät eli kuinka pitkän immuniteetin ne mahdollisesti antavat. Lisäksi tutkitaan onko jo sairastetun infektion vakavuudella yhteyttä vasta-aineiden kehittymiseen.

THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu korostaa, että on ensisijaisen tärkeää, että kutsun saaneet osallistuisivat kattavasti tutkimukseen.

- Näin saamme parhaan mahdollisen arvion koronavirusepidemian leviämisestä asiantuntijoidemme ja päättäjiemme käytettäväksi.


Lisätietoa koronaepideamian serologisesta väestötutkimuksesta löytyy THL:n sivuilta.

Otsonointi ei tehoa koronavirukseen

Tue, 28/04/2020 - 10:25

Otsonaattoreita markkinoidaan aktiivisesti kuluttajille virusten, sienien ja homeiden torjuntaan työ- ja asuintiloista, autoista tai rakenteista. Tästä huolimatta edes suurien, ihmiselle haitallisten otsonipitoisuuksien ei ole osoitettu tuhoavan sieni- ja bakteerikasvua rakennusmateriaalien pinnalta ja sisältä. Minkäänlaista näyttöä otsonoinnin tehosta myöskään koronaviruksen torjuntaan ei ole.

Viranomaiset korostavat, että otsoni aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina terveyshaittoja. Lyhytaikainenkin altistuminen voi heikentää keuhkojen toimintaa tai pahentaa astmaa. Osa myynnissä olevista laitteista tuottaa otsonikaasua niin tehokkaasti, että laitteet ovat asiantuntemattoman henkilön käsissä jopa hengenvaarallisia.

Otsonointia käytetään hajujen poistossa esimerkiksi savuvahinkojen yhteydessä. Menetelmän ja laitteiden käyttöön liittyy paljon varotoimentoimenpiteitä. Otsonoitavan tilan ilmanvaihto pitää sulkea ja otsonin pääsy viereisiin asuntoihin estää. Käsiteltävät tilat tulee tyhjentää kokonaan ja irtaimisto käsitellä erikseen. Otsonoinnin jälkeen tila pitää tuulettaa huolellisesti ja pinnat puhdistaa pyyhkimällä.

Tukes, THL ja TTL suosittelevat otsointilaitteiden käyttöä vain ammattilaisille. Niitä ei myöskään tulisi markkinoida mikrobien torjumiseen viittaamalla harhaanjohtavasti terveysvaikutuksiin.

Naiset saavat melanooman nuorena, miehet vanhana

Fri, 24/04/2020 - 15:23

Melanooma-ihosyöpä näyttäisi usein ilmaantuvan naisille ennen keski-ikää ja miehille vasta eläkeiässä, tuore tutkimus osoittaa. Eroja on myös siinä, mihin puolelle kehoa melanooma kehittyy.

Tiedot käyvät ilmi kahdeksan maata kattavasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin melanooman sukupuolieroja vuosina 1980–2015. Tutkimus julkaistiin JAMA Dermatology -lehdessä. Aineistot oli kerätty Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tulosten perusteella naisilla oli miehiä enemmän melanoomaa alle 45-vuotiaana, mutta eläkeikään mennessä miesten tapaukset olivat ohittaneet naisten. Kokonaisuudessaan melanooma olikin monissa maissa miehillä yleisempi, kun kaikkia ikäryhmiä tarkasteltiin yhdessä.

Naisilla melanoomaa todetaan miehiin verrattuna useammin alaraajoissa. Miehillä melanooma todetaan puolestaan useammin päässä, niskassa ja keskivartalossa.

Tulokset eivät paljasta, mistä erot johtuvat, mutta mahdollisia selityksiä on useita. On mahdollista, että miehet ja naiset usein altistuvat auringonvalolle eri tavoin ja sen takia melanoomat kehittyvät heillä eri paikkoihin. On myös mahdollista, että melanooma kehittyy eri tahtia ylävartalossa ja alaraajoissa, mikä voisi selittää naisten varhaisempaa ja miesten myöhempää sairastumista. Tämän varmistaminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 400 uutta melanoomatapausta. Melanooma on yleistynyt ja yleistyy edelleen pääosin väestön ikääntymisen takia. Auringon ultraviolettisäteily on melanooman riskitekijöistä tärkein. Myös solarium altistaa melanoomalle ja muille ihosyöville.

Uutispalvelu Duodecim

Koivun kukinta alkaa lähiviikkoina Etelä-Suomessa

Thu, 23/04/2020 - 10:46

Koivu aloittaa kukintansa Etelä-Suomessa lähiviikkojen aikana. Ilmassa saattaa kuitenkin olla jo jonkun verran koivun siitepölyä kaukolaskeumien seurauksena. Pohjoisimmassa Lapissa koivu kukkii vasta kesäkuun alussa.

Luonnonvarakeskuksen norkkolaskentojen perusteella koivun kukinnasta odotetaan tänä vuonna tavanomaista heikompaa. Heikohkon kukinnan taustalla ovat viime kesänä kukka-aiheiden muodostumisvaiheessa vallinneet viileät säät. Avoimilla ja lämpimillä paikoilla kasvavissa koivuissa, kuten pihakoivuissa, saattaa kuitenkin esiintyä runsaastikin norkkoja, jotka lisäävät paikallisesti siitepölyn määrää ilmassa. Lämmin ilma saattaa myös lisätä siitepölyn allergeenisuutta eli kykyä aiheuttaa oireita.

Allergialääkitys kannattaa aloittaa noin viikko tai kaksi ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista. Kun lääkityksen aloittaa ajoissa välttyy pahimmilta oireilta.

Tänä vuonna siitepölykausi alkoin leudon talven seurauksena normaalia aiemmin, pähkinäpensas kukki paikoitellen jo tammikuussa lepän kukinta aikaistui lähes koko maassa. Allergiakausi onkin tänä vuonna totuttua pidempi.

Tällä hetkellä siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Tilanteen kehittymistä voi seurata Turun Yliopiston Norkko.fi-sivustolta. Ajankohtainen siitepölytilanne ja ennuste päivitetään sivustolla kaksi kertaa viikossa.

Koivun kukinta alkaa lähiviikkoina Etelä-Suomessa

Thu, 23/04/2020 - 10:46

Koivu aloittaa kukintansa Etelä-Suomessa lähiviikkojen aikana. Ilmassa saattaa kuitenkin olla jo jonkun verran koivun siitepölyä kaukolaskeumien seurauksena. Pohjoisimmassa Lapissa koivu kukkii vasta kesäkuun alussa.

Luonnonvarakeskuksen norkkolaskentojen perusteella koivun kukinnasta odotetaan tänä vuonna tavanomaista heikompaa. Heikohkon kukinnan taustalla ovat viime kesänä kukka-aiheiden muodostumisvaiheessa vallinneet viileät säät.

Avoimilla ja lämpimillä paikoilla kasvavissa koivuissa, kuten pihakoivuissa, saattaa kuitenkin esiintyä runsaastikin norkkoja, jotka lisäävät paikallisesti siitepölyn määrää ilmassa. Myös lämmin ilma saattaa lisätä siitepölyn allergeenisuutta eli kykyä aiheuttaa oireita.

Allergialääkitys kannattaa aloittaa noin viikko tai kaksi ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista. Näin välttyy pahimmilta oireilta.

Allergiakaudesta tulee tänä vuonna pitkä. Leudon talven seurauksena pähkinäpensas aloitti paikoitellen kukinnan jo tammikuussa ja lepän kukinta alkoi totuttua aiemmin lähes koko maassa.

Tällä hetkellä siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Tilanteen kehittymistä voi seurata Turun yliopiston Norkko.fi-sivustolta. Ajankohtainen siitepölytilanne ja ennuste päivitetään sivustolle kaksi kertaa viikossa.

Maksasyöpä yleistyy varakkaissa maissa

Tue, 21/04/2020 - 09:18

Maksasyövät ovat yleistyneet etenkin varakkaissa maissa viime vuosikymmenten aikana, 195 maata kattava selvitys osoittaa. Varsinkin yli 60-vuotiaiden miesten tapaukset ovat kasvussa, Cancer-lehden julkaisemat tulokset osoittavat.

Selvityksen perusteella vuonna 1990 arviolta 240 000 yli 60-vuotiasta sairastui maksasyöpään, mutta vuonna 2017 tapauksia oli jo 580 000. Nuoremmissa ikäluokissa maksasyöpä on samaan aikaan vähentynyt pitkälti hepatiittirokotusten ansiosta, mutta suotuisa kehitys ei näy varakkaissa maissa. Varakkaissa maissa maksasyöpä on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä ja myös naisilla.

Kehityksen taustalla on todennäköisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ja lihavuuden yleistyminen, tutkijat kirjoittavat. Lihavuus lisää maksan rasvoittumista ja rasvamaksa on tunnettu maksasyövän riskitekijä.

Suomessa todetaan noin 400 maksasyöpää vuosittain. Valtaosa potilaista on miehiä, ja heistä suurella osalla on jokin pitkäaikainen maksasairaus. Ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia potee noin 35 prosenttia sairastuneista. Maksasyövän ennuste on usein huono, sillä vain puolet potilaista on elossa enää viisi vuotta diagnoosista.

Uutispalvelu Duodecim

(Cancer 2020;DOI:10.1002/cncr.32789)

Suomessa kehitellään nenäsumutteena annettavaa koronarokotetta

Fri, 17/04/2020 - 11:05

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta kehittelee yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa nenänkautta annosteltavaa rokotetta COVID-19-virusta vastaan.

Rokotteessa käytetään geeninsiirtoteknologiaa, jonka kehittäjänä Ylä-Herttualan tutkimusryhmä A.I. Virtanen -instituutissa on kansainvälinen uranuurtaja. Itse COVID-19-viruksen sijaan rokotteessa käytetään sen pintaproteiinia. Sen annosteleminen sumutteena nenään ja ylänieluun käynnistää vasta-aineiden muodostumisen virusta vastaan. Vastaavanlaisista rokotteista on aiemmin saatu lupaavia tuloksia SARS- ja MERS-viruksien kohdalla.

Poikkeusluvalla uuden rokotteen hyväksymisprosessia on mahdollista lyhentää, mutta laajaan käyttöön suomalaisryhmän rokotetta ei todennäköisesti vielä tänä vuonna saada. Rokotteen teho ja turvallisuus on osoitettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa.
Rokotteen kliininen testaus voitaneen kuitenkin aloittaa jo tulevana syksynä ja mikäli valmiste osoittautuu toimivaksi, se saattaa ehtiä käyttöön epidemia mahdolliseen toiseen aaltoon.

Korona-pikatestit antavat virheellisiä tuloksia

Thu, 09/04/2020 - 11:31

Eurooppalaisten viranomaisten tietoon on viime aikoina tullut useita vaatimustenvastaisia testejä. Muun muassa internetin kautta on markkinoitu pikatestejä koronaviruksen testaamiseen kotioloissa, jotka eivät täytä vaadittuja laatukriteerejä.

Pika- ja kotitestit ovat niin sanottuja lääkinnällisiä laitteita. Niissä tulee olla CE-merkintä, joka takaa tuotteen luotettavuuden ja turvallisuuden. Suomessa laitteita valvova viranomainen on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Suurin osa markkinoilla olevista pikatesteistä on niin sanottuja serologisia pikatestejä, jotka havaitsevat elimistön virusta vastaan muodostamat vasta-aineet, eivätkä itse virusta. Koska vasta-aineet elimistössä nousevat testeissä havaittavalle tasolle vasta viiveellä tartunnan jälkeen, varsinkin infektion alkuvaiheessa testit antavat virheellisiä negatiivisia tuloksia. Vaarana on, että virheellisen tuloksen saanut muuttaa käyttäytymistään testituloksen perusteella. Flunssaoireinen, virheellisen negatiivisen tuloksen saanut, ei vastoin suosituksia välttelekään liikkumista julkisilla paikoilla, koska pitää oireitaan tavallisena flunssana.

Toinen ongelma serologisten pikatestien kohdalla on, etteivät ne myöskään kerro varmasti viruksen poistumisesta elimistöstä taudin loppuvaiheessa. Tästä johtuen niillä ei pysty myöskään selvittämään, milloin henkilö ei enää tartuta virusta eteenpäin.

WHO:n, Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n ja Suomen THL:n yhteinen kanta onkin, ettei tämän tyyppiset testit sovellu COVID-19-taudin alkuvaiheen diagnostiikkaan, eikä niitä suositella kotikäyttöön.

Fimea huomauttaa, että myöskään ammattilaiskäyttöön suunniteltua testejä ei suositella kotikäyttöön, eikä niitä saa markkinoida suoraan kuluttajille.

Lisätietoa koronatestejä koskevista laatuvaatimuksista löytyy  Fimean sivuilta.

Koronakartasta kuntakohtaista tietoa tartunnoista

Tue, 07/04/2020 - 10:28

Koronakartassa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa sekä niiden ilmaantuvuus, eli tapausten määrä 100 000:ta asukasta kohden. Tartuntamääriä voi tarkastella myös näytteenottopäivän mukaan sekä tautitapausten kokonaiskertymänä.

Palvelusta löytyy tietoa myös tautitapauksista ikäryhmittäin, tapausten sukupuolijakauma sekä taulukkona tautitapaukset niissä kunnissa, joissa on todettu enemmän kuin neljä COVID-19 tapausta. Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta.

Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin. Karttasovelluksen tiedot päivitetään joka aamu klo 9.30.

Suomalaiset ovat yksi maailman niskakipuisimmista kansoista

Mon, 06/04/2020 - 14:35

Suomalaiset ovat yksi maailman niskakipuisimmista kansoista yhdessä norjalaisten ja tanskalaisten kanssa, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus perustuu 195 maan tietoihin vuosilta 1990–2017.

Vuonna 2017 globaalisti noin 3 600 ihmistä sadastatuhannesta poti niskakipuja, mutta Suomessa luku oli lähes 5 800. Tanskassa niskakipuisia oli noin 5 300 sadastatuhannesta ja Norjassa lähes 6 200 sadastatuhannesta.

Niskakivut eivät ole erityisemmin yleistyneet vuodesta 1990, mutta väestön vanhenemisen ja väestön kasvun myötä entistä useammat elävät niskakipuisina. Vuonna 2017 niskakivuista kärsi arviolta 290 miljoonaa ihmistä ja niihin sairastui 65 miljoonaa ympäri maailmaa. Niskakivut vaivaavat etenkin keski-ikäisiä.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.

Yli 30-vuotiaista suomalaista naisista neljä kymmenestä ja miehistä 2–3 kymmenestä on viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut niskakipua. Yleisin niskakivun syy on niskan ja hartioiden lihasjännitys, joka johtuu esimerkiksi huonoista työasennoista. Liikunta ehkäisee niskakipujen kehittymistä.

Uutispalvelu Duodecim

EU:n lääkevirasto varoittaa netissä myytävistä valelääkkeistä

Wed, 25/03/2020 - 13:59


Euroopan lääkevirasto EMA varoittaa kansalaisia ostamasta valelääkkeitä luvattomilta verkkosivustoilta ja muilta myyjiltä, jotka hyödyntävät koronapandemian aiheuttamia pelkoja. EMA muistuttaa myös, että uuden koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin ei tällä hetkellä ole ennaltaehkäisevää hoitoa tai parannuskeinoa. Oireita voi helpottaa kipu- ja kuumelääkkeillä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Luvattomilla verkkosivuilla on ollut viime aikoina myynnissä myös muita lääkkeitä, joita ei normaalisti ole helposti saatavilla. EMA korostaa, että tällaiset tuotteet ovat todennäköisesti väärennettyjä, vaikka saattavatkin näyttää aidoilta. Osa valelääkkeistä sisältää ihmiselle hyvin haitallisia aineita ja niiden käyttö voi johtaa vakaviin terveysongelmiin.

Lääkkeitä tulee ostaa vain laillisesta apteekista tai laillisesta rekisteröidystä verkkoapteekista. Lista EU:ssa rekisteröidyistä verkkoapteekeista löytyy EMA:n verkkosivuilta tai suoraan kansallisten viranomaisten verkkosivuilta.

Digipalveluista koronatietoa

Tue, 24/03/2020 - 15:55

Koronavirusepidemia on herättänyt valtavan määrän kysymyksiä ja eri neuvontakanavat ovat ruuhkautuneet. Kansalaisille on nopealla aikataululla perustettu useita digipalveluita tiedon saannin helpottamiseksi. Digitaalisten palveluiden käyttö helpottaa ammattihenkilöiden työkuormaa ja epidemian aiheuttamaa puhelinruuhkaa.

Omaolo.fi -sivustolla tartuntaa epäilevä voi tehdä oirearviokyselyn suomeksi tai ruotsiksi. Palvelu tarjoaa myös luotettavaa ja ajantasaista informaatiota koronaviruksesta.

Terveyskylän koronabotti sisältää kysymyksiä ja vastauksia oireista, kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, riskiryhmiin kuulumisesta sekä mahdollisesta altistumisesta. Palvelu tarjoa lisäksi henkistä tukea epidemian aiheuttamaan ahdistukseen.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -chatti on avattu valtioneuvoston verkkosivuille. Chatissa vastataan yleisiin kysymyksiin koronaviruksesta ja se on avoinna arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelu tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Yli 70-vuotiaiden tulee välttää apteekkiasiointia

Tue, 24/03/2020 - 14:55

Yli 70-vuotiaiden, riskiryhmiin kuuluvien ja karanteenissa olevien terveiden ei pidä tulla itse apteekkiin, vaan pyytää läheistä tai omaista asioimaan puolestaan tai asioimaan kotimaisessa verkkoapteekissa.

Useat apteekit ovat aloittaneet lääkkeiden kotiinkuljetukset, joko omana toimintana tai yhdessä kunnan kanssa. Osa apteekeista kuljettaa lääkkeet autoon parkkipaikalle. Myös seurakunnat ja muut vapaaehtoiset tarjoavat myös asiointiapua.

Reseptilääkkeitä hankittaessa puolesta asioivalla pitää olla mukanaan potilaan Kela-kortti ja tieto noudettavista lääkkeistä. Suomi.fi-palvelussa voi tehdä myös puolesta asioinnin valtuutuksen.

Lääkkeiden tilaaminen myös puhelimitse on pandemian ajan mahdollista, jos puolesta asiointi tai verkkoasiointi ei ole mahdollista. Apteekit palvelevat mahdollisuuksien mukaan puhelimitse ja järjestävät kotiinkuljetuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt, että apteekit saavat toimittaa reseptilääkkeitä korkeintaan kolmen kuukauden tarpeiksi. Jos on vastikään ostanut kolmen kuukauden lääkkeet, apteekki ei voi toimittaa uutta erää edes ilman Kela-korvausta lyhyellä toimitusvälillä.

Itsehoitolääkkeitä voi ostaa suurimman itsehoitoon tarkoitetun pakkauksen kerrallaan lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi tasaisesti koko maassa.

Apteekki.fi-sivustolle päivitetään ohjeita kansalaisille.
Toimi näin:
1) Tarkista onko lähiapteekillasi verkkopalvelua kotiinkuljetuksella.
2) Pyydä läheistä asioimaan puolestasi.

Jos edelliset eivät ole mahdollisia
3) Soita apteekkiin ja sovi menettelyistä lääkkeiden saamiseksi

Chatti-neuvonta koronaviruksesta

Tue, 24/03/2020 - 12:03

Chatti-neuvonta koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä on avoinna arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Uudesta koronaviruksesta on jo aiemmin avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535. Chatistä ja neuvontapuhelimesta saatava yleisneuvonta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

Palvelussa ei saa neuvontaa lakiasioissa tai terveyteen liittyvissä asioissa kuten akuuteissa oireissa.

Terveyskylän koronabotista tietoa ja henkistä tukea

Mon, 23/03/2020 - 10:08

Terveyskylän koronabotti sisältää kysymyksiä ja vastauksia oireista, kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, riskiryhmiin kuulumisesta sekä mahdollisesta altistumisesta. Vastausten perusteella koronabotti arvioi tartunnan todennäköisyyttä ja neuvoo hoitoon hakeutumisesta eri tilanteissa.

- Koronabotti on luotettava ja informatiivinen kanava kansalaiselle koronavirustartunnan todennäköisyyden ja oireiden arviointiin, tiivistää osastonylilääkäri Mari Kanerva HUS Infektiopoliklinikalta.

Koronabotin käyttäminen auttaa myös kovassa paineessa työskenteleviä terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Epidemia herättänyt valtavan määrän kysymyksiä ja eri neuvontakanavat ovat ruuhkautuneet.

Koronabotti julkaistiin 13.3.2020 Terveyskylä.fi- palvelussa ja ensimmäisen viikon aikana oirearvion täytti jo lähes 50 000 kansalaista.

Oirekyselyn lisäksi palvelu tarjoa myös henkistä tukea. HUS Psykiatrian asiantuntijat ovat keränneet palveluun ohjeita koronaepidemian aiheuttamien ahdistavien tunteiden käsittelemiseen.

Koronabottiin päivitetään säännöllisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäreiden, HUS psykiatrian asiantuntijoiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden viranomaisten antamat ohjeet.